Algemene Voorwaarden

OnlineTOOLstore is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57183562 met BTW-nummer NL162025312B01. 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: natuurlijk persoon die Producten van OnlineTOOLstore koopt voor privacy gebruik
  • Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van OnlineTOOLstore koopt
  • Internetsite: de website www.onlineTOOLstore.nl
  • Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW
  • Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover OnlineTOOLstore verbindt
  • OnlineTOOLstore: Gereedschapservice Didam., statutair gevestigd te 6942XH, Didam, Geraniumstraat 32, KvK Doetinchem nr. 57183562

 

1.      Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst

Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen. OnlineTOOLstore aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van OnlineTOOLstore zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. OnlineTOOLstore garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

2.      Kosten en Prijswijzigingen

De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door OnlineTOOLstore in de prijs van de Producten worden doorberekend.

 

3.      Betaling vooraf

Klanten die Producten bestellen bij OnlineTOOLstore betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die OnlineTOOLstore als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is OnlineTOOLstore bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

 

4.      Betaling achteraf

Binnen 5 werkdagen, nadat OnlineTOOLstore het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd. Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

5.      Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland, Belgie en Duitsland plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft OnlineTOOLstore ernaar om bestellingen binnen Nederland binnen 5 werkdagen te leveren, Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door OnlineTOOLstore zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. OnlineTOOLstore behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

 

6.      Eigendom en risico

De eigendom van Producten gaat over op het moment dat OnlineTOOLstore volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van Producten.

 

7.      Afwijzen en bedenktijd

Niet-Consumenten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomene binnen 14 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 14 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd. Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product(en) retour te sturen. OnlineTOOLstore mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan OnlineTOOLstore heeft meegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.

 

8.      Overmacht

In geval van overmacht is OnlineTOOLstore niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

 

9.      Persoonsgegevens

OnlineTOOLstore zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Beleid.

 

10.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

11.    Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

12.    Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Wet

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetten en zijn onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.